Esam biedrība “Cerību spārni”, kuras aizsākums meklējams 2003. gadā, apvienojoties vecāku kopumam, kuriem bija bērni ar invaliditāti.
Ideja par biedrības izveidi radās tāpēc, lai vecāki, kuriem ir bērni ar invaliditāti, nezaudētu cerību un rastu iespēju palīdzēt viens otram ikdienas rūpēs.
Nu jau gandrīz 20 gadu garumā biedrības darbības jomas ir strauji paplašinājušās

Biedrības darbība ikdienā vērsta uz:           
·       personu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā;
·       personu ar invaliditāti tiesību un interešu aizstāvību;
·       trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.
·       sociālās iekļaušanas veicināšanu;
·       pilsoniskās sabiedrības attīstību;
·       nodarbinātības veicināšanu sociāli mazaizsargātām grupām;
·       izglītojošu pasākumu organizēšanu;
·       sociālo pakalpojumu sniegšanu;
·       sociāli nozīmīgu projektu īstenošanu;
·       brīvprātīgā darba attīstību.

Apvienība “Apeirons” ir sabiedriska organizācija, kurā kopā ir gan cilvēki ar invaliditāti, gan viņu draugi.
Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.

Apvienība “Apeirons” aktīvi darbojas no 1994. gada un no 1997. gada tā ir oficiāli izveidota un reģistrēta kā sabiedriskā organizācija. Organizācijas būtību izsaka tās nosaukums – Apeirons – tā ir neierobežotā un bezgalīgā pirmviela, kurā rodas un atkal atgriežas lietas un pasaule, tā ir mūžīgā kustība. Invalīdu un viņu draugu apvienība, vienmēr ir kustībā, kas rada arvien jaunas idejas, rada vēlamo sabiedrības modeli.

SIA MENTAMED ir profesionāls veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs Latvijā kopš 2006. gada. Uzņēmums nodrošina smagi slimo pacientu, senioru, invalīdu aprūpi, rehabilitāciju un kopšanu viņu mājās.

Piedāvātie pakalpojumi: 
Veselības aprūpe mājās;
Sociālā aprūpe mājās;
Paliatīvā aprūpe mājās;
Vakcinācija;
Tehnisko palīglīdzekļu noma;
Zobārstniecība. 

Ikvienam ir tiesības uz neatkarīgu dzīvi. Asistenti.lv ir vieta, kur cilvēkiem ar invaliditāti var atrast sev asistentu

Sociālie mentori
Sociālais mentors ir atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti. Tas ir cilvēks, kurš zin atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar tēmu – invaliditāte.

Mūsu misija
Mēs ticam, ka palīdzot vecākiem, mēs palīdzam arī saslimušajiem bērniem, kuriem vecāku mīlestība un klātbūtne ir ļoti nozīmīga atlabšanai. Tāpēc Vecāku mājas komanda kopš 2011.gada sniedz plašu palīdzību vecākiem, kuriem nākas uzturēties slimnīcā.

Šeit, tikai dažu soļu attālumā no slimnīcas nodaļām, vecāki var rast ne vien ērtas naktsmājas, bet arī saņemt profesionālu psiholoģisku un garīgu atbalstu. Vecāku māja ir Bērnu slimnīcas fonda struktūrvienība.

Biedrības „Baltijas HIV asociācija” mērķis ir HIV profilakses aktivitāšu un kaitējuma mazināšanas programmu attīstīšana un līdzdalība šīs jomas integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentos (pamatnostādnēs, programmās, rīcības plānos u.c.), kā arī HIV/AIDS ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Baltijas valstīs.

Biedrība dibināta 2010.gadā un šobrīd apvieno dažādu jomu speciālistus: sabiedrības veselības speciālistus, ārstniecības personas, projektu vadītājus, sociālos darbiniekus, juristus u.c.

Sabiedriskā labuma organizācija
Brīnummāja ir atbalsts ikvienam bērnam un viņa ģimenei intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības ceļā.

Brīnummāja sniedz atbalstu ikvienai ģimenei bērna emocionālās, fiziskās, sociālās un intelektuālās attīstības ceļā. Šeit bērni un jaunieši var saņemt atbalstu gan vispusīgai attīstībai, gan dažādu grūtību un traucējumu mazināšanai. Mūsu piedāvātais atbalsts ietver arī vecākiem iespēju piedalīties Vecāku klubiņa aktivitātēs, kā arī ģimenēm un profesionāļiem iegūt aktuālu informāciju un apgūt prasmes mūsu piedāvātajos semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos.

Dardedze ir nevalstiska organizācija, kas iestājas par drošu bērnību katram bērnam. Mēs ticam, ka vardarbība ir novēršama un ikviens bērns Latvijā var izaugt droši, ja vien pieaugušie un paši bērni saņem zināšanas, prasmes un nepieciešamo atbalstu.

Mūsu mērķis ir veicināt drošas, cieņpilnas attiecības un novērst vardarbību pret bērniem ģimenē, attiecībās ar vienaudžiem un sabiedrībā kopumā. Iestājoties par drošu bērnību, mēs gribam palīdzēt bērniem izaugt par stiprākiem, patstāvīgākiem un laimīgākiem pieaugušajiem, kā arī labākiem nākotnes vecākiem.

Centrs MARTA ir vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā.

Centrā MARTA sniedz profesionālus sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās.

«Dr.Klauns» – sabiedriskā labdarības organizācija, par savu mērķi izvirza medecīnas klaunādes attīstību Latvijā.

Biedrība “Dr. Klauns” kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji – 45 profesionāli medicīnas klauni – katru dienu dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu projektu biedrība “Dr.Klauns” īsteno sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un ar Izraēlas vēstniecības, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union“ un Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” atbalstu.

Mēs visi vēlamies, lai katrs bērniņš Latvijā – neatkarīgi no vecāku sociālā statusa, materiālā nodrošinājuma, pilsonības, politiskās piederības, etniskās vai reliģiskās pārliecības – piedzimst vesels un gaidīts, drošā, stabilā un bērnam draudzīgā vidē. Dzemdību nama fonda misija – atbalstot topošos un jaunos vecākus, sniegt bērnam iespējami labāko dzīves sākumu.

Atbalsta sniegšana ģimenēm dažādākajās krīzes situācijās, atbalsts ģimenēm vairāku jaundzimušo piedzimšanas gadījumā, atbalsts daudzbērnu ģimenēm un sociālās atstumtības riskam pakļautām mātēm un ģimenēm;
Latvijas perinatālās medicīnas atbalstīšana un attīstīšana;
Atbalsts Rīgas Dzemdību namam kā vadošai un inovatīvākai dzemdību palīdzības iestādei Latvijā, palīdzot būt par būtisku perinatālās medicīnas references centru.
Atbalsts dzemdību palīdzības sniedzēju tālākizglītībai un kompetenču pilnveidei, atbalsts rezidentu un jauno speciālistu profesionālai pilnveidei;
Sabiedrības veselības veicināšana un izglītošana par veselības jautājumiem, veselīga dzīvesveida un profilakses pasākumu popularizēšana (iekļaujot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, izglītošanu par seksuāli reproduktīviem jautājumiem, ģimenes plānošanas pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu u.tml.).

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” dibināta 2004. gadā, un tā ir vadošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” nenogurstoši atkārto, ka dzīve turpinās arī PĒC vēža! Tā ir savādāka un bieži radikāli atšķirīga, jo mainās vērtības, dzīves uztvere, mērķi un prioritātes. “Dzīvības koks” veicina savstarpējo atbalstu, kad tas nepieciešams (psihosociālās rehabilitācijas programma “Spēka Avots”, atbalsta grupas, mentoru kustība), kā arī nodrošina informāciju un sadarbību ar speciālistiem un sabiedriskām organizācijām, lai kopā uzlabotu veselības aprūpes un sociālās drošības sistēmu valstī.

Biedrībai “Eņģeļa sirds” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās.

Biedrības pirmsākumi meklējami pirms aptuveni desmit gadiem, kad draugu grupa uzņēmās rūpi par vairākām mazturīgām daudzbērnu ģimenēm Bauskā. Gādāja, lai bērni būtu apģērbti un paēduši, lai būtu nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm. Līdz kādu dienu saprata, ka ģimeņu skaits, kam nepieciešama palīdzība, strauji pieaug, un secināja, ka daudzās ģimenēs nav motivācijas mainīt savus dzīves apstākļus, jo nepārtraukti no kāda tiek saņemta palīdzība. Lai veicinātu ģimenēs vēlmi pašiem parūpēties par savu labklājību, mēs nolēmām mainīt palīdzības sniegšanas veidu un kā galveno izvirzīt bērnu, jauniešu un vecāku izglītības veicināšanu. Tā, iesaistot jau lielāku draugu pulku, tika nodibināta NVO biedrība “Eņģeļa sirds”. Tagad biedrības rīkotie pasākumi ir vērsti uz izglītošanu. Tiek rīkotas izglītojošas ekskursijas, bērni tiek vesti uz muzejiem, izstādēm, teātra izrādēm, kino un citiem kultūras un izglītojošiem pasākumiem.

Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!” – sabiedriskā labuma organizācija, darbojas uz statūtu pamata.
Dibināts 1998.gada 24.aprīlī kā nodibinājums “Festivālu fonds Nāc līdzās”, apvienojoties kultūras jomā strādājošiem domubiedriem. 2011.gadā mainīts fonda nosaukums – nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!”

Mūsu aicinājums ir dot bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju parādīt savus talantus sev un citiem, tādējādi ar mākslas palīdzību veicinot integrēšanos sabiedrībā. Tas arī ir fonda galvenais “dzinējspēks”. Bērnu sniegtās patiesās emocijas un prieks liek, pārvarot visus šķēršļus, rīkot festivālu atkal un atkal.

PLECS ir kustība, kura strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā.

Mēs darbojamies visās jomās, kuras ir noteicošas, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja sasniegt savu potenciālu: ģimene, izglītība, veselība un labklājība.
Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus. 
Mūsu iniciatīvu kopuma mērķis ir radīt sistemātiskas pārmaiņas.

Mūsu misija ir sniegt cilvēkiem brīvību izvēlēties, kā pavadīt
mūža nogali.

Hospiss LV ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir aktualizēt paliatīvās aprūpes pakalpojumu nozīmi, lai pacienti pēdējo atvēlēto laiku varētu pavadīt patīkamos apstākļos, profesionāla personāla uzraudzībā.
Mēs vēlamies sniegt praktisku palīdzību pacientu vajadzību un vēlmju nodrošināšanā, rosināt diskusiju sabiedrībā un veicināt kvalitatīvas paliatīvās aprūpes pieejamību visā valstī.

Biedrība “Laiks Jauniešiem” dibināta 2019. gada 16. decembrī, kad trīs brāļi – Gints, Mārtiņš un Raimonds nolemj vienoties jaunatnes organizācijā, lai sniegtu būtisku atbalstu bērnu un jauniešu neformālās izglītības nodrošināšanā.

Veicināt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, sekmējot pilnvērtīgu to personības attīstību, palīdzot tiem integrēties sabiedrībā un veicinot to iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā;
Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū veselīgu dzīvesveidu un sportu, pilnveidot viņu morālo, garīgo un fizisko izaugsmi;
Sniegt palīdzību ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem organizējot dažādus labdarības pasākumus;
Organizēt dažādām mērķu grupām seminārus, apmācības, individuālas biedru konsultācijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības, tai skaitā izmantojot neformālās izglītības metodes;
Veicināt jauniešu pilsonisko sabiedrības līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā;
Brīvprātīgā darba popularizēšana un organizēšanasabiedrībā, aktualizējot tā nozīmi sabiedrībā.


Latvijas Bērnu fonds ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kas kopš 1989. gada ir draudzīga bērniem visā Latvijā.

Latvijas Bērnu fonda darbības mērķis ir rūpēties par Latvijas bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti – personības izaugsmi, materiālā stāvokļa uzlabošanu, kā arī tiesisko interešu aizstāvību un ievērošanu, jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām.

Labdarības biedrība
«Latvijas Humānās palīdzības centrs»
(Sabiedriskā labuma organizācija)

Darbojamies jau divdesmit septiņus gadus. Mūsu mērķis ir būt laimīgiem un darīt citus laimīgus. Vācam no iedzīvotājiem drēbes, pārtiku, visādus sadzīves priekšmetus un finansu līdzekļus darba veikšanai. Izdalām tos tiem kam tie ir vajadzīgi. (Skatīt atskaites). Resursus vākšana notiek arī no firmām. Esam septiņpadsmit darbinieki un strādājam sabiedriskā kārtā no darba brīvajā laikā. Resursu bāzes ir Rīgā, Liepājā, Grobiņā, Olainē. Esam laimīgi braucot pakaļ vai saņemot resursus no tiem, kuri paši atved, bet vēl laimīgāki esam kad izsniedzam tos tiem kam to trūkst un kuri nevar paši tos sagādāt. Arī invalīdu biedrības, daudzbērnu biedrības un pat no pašvaldību soc.dienestiem brauc pakaļ savāktajiem resursiem. Dažreiz mēs paši ar savu transportu vedam. Grobiņas filiāle darbojas katru dienu un apkalpo cilvēkus klātienē. Tas ir patiess prieks ko saņemam no sava darba.

SOS BĒRNU CIEMATI LATVIJĀ

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir labdarības organizācija, kas kopš 1997. gada veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kas palikuši bez savu vecāku gādības, kā arī SOS ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās.

Latvijas vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv

Vispirms radās ģimenes portāls www.mammamuntetiem.lv, taču, esot aktīvā komunikācijā ar saviem lasītājiem un apzinot Latvijas vecāku problēmas, portāla komanda sāka īstenot mazākas un lielākas sociālas aktivitātes, sabiedrības domas veidošanas kampaņas un pasākumus. Līdz nu esam izauguši par Latvijas vecāku organizāciju, kas ir atzīta par sociālo uzņēmēju. Organizācijas primārais sociālais mērķis ir ģimeņu izglītošana un informatīvā atbalsta sniegšana. Lai savu mērķi sasniegtu, organizācija ik dienas ģimenēm aktuālo saturu publicē portālā www.mammamuntetiem.lv, kā arī savu sociālo tīklu kontos. Būtisks – secīgs un pierādījumos balstīts – vecāku izglītošanas veids ir organizācijas radītā programma “Informācija seko bērnam”. To veido žurnāli “Mammām un Tētiem. Zīdainis”, “Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks” un “Mammām un Tētiem. Skolēns”. Žurnālus vecāki var saņemt bez maksas drukātā vai digitālā formātā (skati sadaļu Žurnāli!).

Organizācija “Mentor Latvia”  ir nevalstiska labdarības organizācija , kas Latvijā darbojas kopš 2010. gada. Tās galvenais mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu un veicināt 13-21 gadu vecuma jauniešu labklājību, kuri bērnībā nav izjutuši un iepazinuši ģimenes sadzīvi un rūpes.

Organizācijas uzdevums ir atbalstīt jaunos cilvēkus, atrodot viņiem piemērotas atbalsta personas – mentorus, kuri palīdz jauniešiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, sniedz iespēju iesaistīties aktivitātēs, iepazīt reālas dzīves situācijas, sagatavoties patstāvīgai dzīvei praktiski un psiholoģiski

Mozaīka ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2006. gadā ar mērķi uzlabot LGBT cilvēku tiesisko stāvokli Latvijā. Mozaīkas dibinātājus, biedrus un atbalstītājus vieno izpratne par to, ka veselīga un stipra demokrātija var veidoties valstīs, kur katrs iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs.

Radīt priekšnoteikumus neiecietības izskaušanai uz seksuālās orientācijas pamata un dzimuma identitātes vai tās izpausmes pamata un sekmēt Latvijas normatīvo aktu sakārtošanu, atbilstoši starptautiskajām normām un citu valstu labajai praksei cilvēktiesību jomā
Sekmēt sabiedrības izglītošanu par dažādu seksuālo orientāciju un dzimumu identitāšu esamību un citiem ar to saistītiem jautājumiem
Sekmēt sabiedrības izpratni par ģimenes modeļu dažādību un sekmēt to tiesību juridisku atzīšanu
Stiprināt un atbalstīt LGBT kopienu un iestāties par LGBT kopienas interesēm Latvijā un pasaulē

#Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā. Projekts tika izveidots Global Shapers Riga Hub ietvaros. Mēs ticam, ka kopā mēs varam radīt laimīgāku dzīvi bērniem Latvijā! #Neklusē arī Tu un iesaisties projekta īstenotajās aktivitātēs!


OPEN Radošais Centrs ir vieta, kur jaunieši vecumā no 13 gadiem var nākt vienkārši pavadīt savu brīvo laiku, vai arī radoši izpausties. Ir iespējas spēlēt spēles, lasīt grāmatas, piedalīties fiziskās aktivitātēs. Tie nav nedz izglītības, nedz krīzes centri, mēs nemācām dzīvot un nerisinām jauniešu problēmas, bet dodam drošu vietu, kur patverties, uztaisīt sev ēst, pildīt mājasdarbus vai vienkārši pabūt mierā.

Centri jauniešiem ir pieejami katru dienu, savukārt no 16 gadu vecuma – visu diennakti. Šobrīd ir atvērti jau 13 Centri dažādās Latvijas pilsētās, uz kuriem nāk apmēram 300 jaunieši. Centri darbojas pateicoties ziedotāju atbalstam un jauniešiem tie ir pieejami bez maksas.

Palīdzēsim.lv komanda
Esam trīs fejiņas (kā mūs iesaukusi kāda no īpašā bērniņa mammām), kas tic brīnumam un ar visu sirdi un dvēseli ikdienas darbu velta tam, lai palīdzētu aprūpē nonākušajām ģimenēm baudīt pilnvērtīgāku dzīvi. Iesaistām ģimenes, bērnus un jauniešus dažādās aktivitātēs un piedalāmies tajās arī pašas, lai kontakts ar katru ģimeni, katru bērnu un jaunieti būtu pēc iespējas personīgāks, tādejādi katram sniedzot piemērotāko atbalstu

Mūsu misija
Esam par to, ka “jādod makšķere, nevis zivs” , un tieši tādēļ – bērnus/jauniešus un to vecākus no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, kā arī bērnus un jauniešus ar dažāda veida invaliditāti, iesaistām radošās un izzinošās aktivitātēs, pasākumos un nodarbībās – uzskatāmi rādot, stāstot, aktīvi darbojoties praksē, ka viss atkarīgs no paša, ka jāstrādā, jāmācās, jāattīstās, lai iegūtu citādāku pieredzi, plašinām viņu redzesloku, palīdzam uzstādīt un sasniegt mērķus.

Tavs aizstāvis cilvēktiesību jautājumos!

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Jau gandrīz 30 gadus biedrība „Papardes zieds” sniedz informatīvu un praktisku atbalstu jauniešiem, vecākiem un pedagogiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumos.

Biedrība „Papardes zieds” ir brīvprātīga un demokrātiska sabiedriskā labuma organizācija, kas dibināta 1994. gadā. Kopš 2000. gada biedrība „Papardes zieds” ir pilntiesīga Starptautiskās ģimenes plānošanas federācijas (International Planned Parenthood Federation, IPPF) biedre. Biedrība izstrādā seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības programmas un vada nodarbības jauniešiem, tostarp ar intelektuālās attīstības traucējumiem, vecākiem un profesionāļiem, kā arī ierosina un iesaistās šo jautājumu interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā līmenī

Savstarpējās palīdzības grupas “Par dzīvot” izveides mērķis ir atbalstīt cilvēkus, kuri tikko uzzinājuši savu diagnozi, jau ārstējas vai ir pabeiguši onkoloģiskās saslimšanas ārstēšanu.

1. Mūsu grupa palīdz cilvēkiem, kuri saskaras ar onkoloģisko saslimšanu pārvarēt vientulību un citu cilvēku neizpratni.
2. Grupa sniedz emocionālu atbalstu visos ārstēšanas un rehabilitācijas posmos.
3. Grupas locekļu savstarpējās palīdzības sniegšana bieži kļūst vairāk nozīmīga nekā palīdzības saņemšana, jo, palīdzot citiem, mēs palīdzam sev.
4. Grupas darbība neaprobežojas tikai ar vispārīgiem pasākumiem un sanāksmēm, mijiedarbība un praktiskā palīdzība tiek veikta katru dienu.
5. Grupas dalībnieku uzkrātā pieredze un informācija ļauj objektīvāk novērtēt situāciju un sagatavoties kompleksai ārstēšanai.
6. Grupā saņemtā informācija palīdz efektīvāk orientēties valsts sociālos pakalpojumos, dažādos palīdzības veidos, pabalstos un rehabilitācijas iespējās.

Pirmā izvēle zvanu centram Latvijā, lai klienti saņemtu pasaules līmeņa servisu Latvijā!

“Sonido” nodrošina daudzveidīgus zvanu centra pakalpojumus augstākajā kvalitātē, izmantojot vairāk nekā piecu gadu pieredzi industrijā. Turklāt zvanu centra komandu veido kvalificēti speciālisti visdažādākajā jomās, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu un profesionālu pakalpojumu jebkuras nozares biznesam. 

“Patvērums ģimenei” komanda Liepājā darbojas kopš 2014. gada jūnija. “Patvērums ģimenei” galvenie darbības virzieni ir informācijas sniegšana sociālā riska ģimenēm, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un saturīga un kvalitatīva brīva laika organizēšana bērniem, pusaudžiem un jauniešiem.

Profesionāli speciālisti, inovatīvas rehabilitācijas metodes, multidisciplināra pieeja un mājīga vide.

Rehabilitācijas centrs “Poga” ir vieta, kur vecākus un bērnus saprot un mīl. Mēs zinām šo ģimeņu izaicinājumus un ikdienu, un zinām kā palīdzēt. Ar sirsnību, profesionalitāti un jaunākajiem sasniegumiem rehabilitācijas centra “Poga” speciālisti gluži kā gādīgi vecāki palīdz bērniem apgūt arvien jaunas iemaņas, stiprināt savu varēšanu un sasniegt jaunas uzvaras. Profesionāli speciālisti, inovatīvas rehabilitācijas metodes, multidisciplināra pieeja un mājīga vide.

Mēs esam izveidojuši vietu, kur krīzes brīdī rast atbalstu un sapratni, gūt jaunas prasmes, kā risināt problēmsituācijas, padziļināti izzināt savu dzīvi un problēmu izcelsmi, sakārtot domas, emocijas, un pieņemt sev nozīmīgus lēmumus.

“Skalbes” ir organizācija, kurā strādā gan algoti darbinieki, gan brīvprātīgie ar pieredzi un atbilstošām zināšanām, lai sniegtu profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Mēs strādājam, jo mums ir pārliecība, ka cilvēkiem mūsu sniegtā palīdzība ir nepieciešama. Esam pārliecināti, ka mūsu darbība spēj ietekmēt tolerantākas un atvērtākas sabiedrības veidošanos. Bez tam, mūsu darbs mums sniedz gandarījumu un jēgas sajūtu, jo mums ir svarīgi, kā jūtas un dzīvo mūsu līdzcilvēki.

Biedrība “Taureņa efekts”

Amerikāņu meteorologs un matemātiķis Edvards Lorencs izvirzīja Haosa teoriju, ietverot tajā koncepciju „Taureņa efekts” un aprakstot, ka pat niecīgākās izmaiņas sistēmā var izraisīt milzīgas pārmaiņas kādā citā vietā. Šī ideja iedvesmoja mūs 2009. gadā uzsākt labdarības darbību. Mēs ticam, ka ieguldot pat niecīgākos resursus, ir iespējams sasniegt varenus mērķus.

Esam labdarības organizācija biedrība “Tuvu”, mēs palīdzam grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kā arī strādājam ar jauniešiem, organizējot nometnes un pasākumus, dodot jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku veselīgā un pilnvērtīgā vidē. Sadarbībā ar atbalstītājiem no Latvijas un ārvalstīm, ieguldot arī biedrības labdarības veikalu peļņu, tiek realizēti dažādi labdarības projekti:

MŪSU MĒRĶI IR:
Veicināt jauniešu aktivitāti un iniciatīvu lēmumu pieņemšanā kultūras, sporta, sociālajās,
politiskajās norisēs un uz izglītību balstītā sabiedriskajā dzīvē gan valsts, gan starptautiskā mērogā;
Jauniešu prasmju, zināšanu, kompetenču un personības pilnvērtīgas attīstības, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšana;
 Pārstāvēt jauniešu intereses valstiskās un nevalstiskās institūcijās;
Sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana un labklājības celšana, kā arī palīdzības sniegšana krīzes un ārkārtas situācijās ģimenēm un vientuļajiem cilvēkiem Latvijā;
Speciālistu, sadarbības partneru un atbalstītāju piesaiste, materiāla, emocionāla un sociāla atbalsta sniegšanai;
Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā.